Waterrijk DO

Waterrijk DO

Voorgaande modellenstudies en MER-rapportages hebben geleid tot het samenvoegen van twee modellen, te weten ‘Grote Eenheden’ en ‘Mozaïek’. Model ‘Grote Eenheden’ heeft de input geleverd voor de configuratie van de verschillende natuurtypen: grote aaneengesloten rietlanden, graslanden en bossen. Een structuur van aaneengesloten beheerseenheden van één natuurtype heeft de voorkeur boven een fijnmazigere configuratie, dat extra kosten voor onderhoud met zich mee brengt. Het watersysteem is geënt op het model ‘Mozaïek’: een robuust systeem waarin zo min mogelijk nieuwe kunstwerken nodig zijn. Middels beplantingsplannen, doorsneden en facetkaarten is het plan verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp dat in 2013 succesvol is aanbesteed. Begin 2014 gaat de schop de grond in!

Werkverband: veenenbosenbosch landschapsarchitecten
i.s.m. DLG
Jaar: 2012-2013