Maasvlakte II C2-bocht

Maasvlakte II C2-bocht

Het plangebied betreft de openbare ruimte van het entreegebied van MV2, overigens gelegen op MV1. Centraal in de opgave staat de landschappelijke inpassing van de infrabundel. Hierbij moet onder andere rekening gehouden worden met de bijzondere randvoorwaarden die samenhangen met de in het gebied reeds aanwezig zijnde hoogspanningsmasten, kabels en leidingen, enzovoorts.
Gezien de ligging van het entreegebied, iets meer landinwaarts in vergelijking met de buitencontour, is het logisch in te zetten op de ontwikkeling van twee milieutypen: het droog duingrasland en de natte duinvallei. Het droog duingrasland sluit aan op de bestaande bijzondere flora en fauna van onder meer de Slufterdijk alsook de te ontwikkelen droog duingraslanden in de buitencontour van MV2. Met de natte duinvallei in het entreegebied wordt beoogd een onderdeel toe te voegen aan het geheel van natte duinvalleitjes in het havengebied.
Voorgesteld wordt de ‘links-rechts’-beleving – met aan de ene kant het havenlandschap en aan de andere kant het natuurlijk duinlandschap – ook als thema voor de C2-bocht op te pakken. De betonnen Terra armee elementen van het bestaande viaduct – worden deels ingepakt. Als gaten zijn daarin de doorgangen voor de trein en de auto zichtbaar, waar de betonnen constructie in het zicht blijft.

Werkverband: H+N+S Landschapsarchitecten
i.s.m. Kees Vertegaal
Jaar: ontwerp 2008