Gebiedsvisie Inpassing A15

Gebiedsvisie Inpassing A15

In opdracht van de gemeenten Duiven en Zevenaar is een gebiedsvisie opgesteld voor de zone tussen Duiven en Zevenaar waar doortrekking van de A15 is gedacht. Met de ervaringen van de Betuwelijn nog vers in het hoofd hebben de beide gemeenten gemeend voor het uitkomen van de startnotitie Trajectnota/MER een eigen visie op te stellen om zo maximaal invloed uit te kunnen uitoefenen.
Centraal in de visie staat het bestaande landschap tusssen Duiven en Zevenaar. In de karakteristieke overgang van rivierengebied, via oeverwal naar het grootschalige kommengebied, zijn de kern Groessen en het Groessense lint belangrijke ruimtelijke elementen. De keus deze te koesteren – te behouden en waar nodig en mogelijk verder te ontwikkelen – vraagt om een oostelijke ligging van de A15, dichter bij Zevenaar dan bij Duiven. Dit wijkt af van de door RWS ontwikkelde bestuurlijke voorkeursvariant die van een middenligging uitgaat. Om de leefbaarheid van de oostrand van Zevenaar te kunnen garanderen, wordt een uitgekiende inpassing van de A15 voorgesteld: waar nodig wordt de weg maximaal verdiept en ingepakt.

Werkverband: H+N+S Landschapsarchitecten
i.s.m. Enno Zuidema Stedebouw
Jaar: 2007-2008