Rotterdammer Haven

Rotterdammer Haven

 

In het kader van het project Beeldkwaliteit van de Haven is door het Havenbedrijf Rotterdam een aantal ontwerponderzoeken uitgezet bij verschillende bureaus. H+N+S Landschapsarchitecten heeft binnen dit project drie deelopdrachten uitgevoerd. De entrees van het havengebied en de dorpen (opdracht B4), De hoofdvaarwegen (opdracht B3) en in samenwerking met Enno Zuidema Stedebouw werden de Distriparken (opdracht B2) uitgewerkt. Deze gebiedsgerichte verkenningen op het metaniveau zijn enigszins thematisch vermengd, maar toch herkenbaar in deze rapportage neergeslagen. De rapportage start en eindigt met een fotokatern. Een dag- en nachtbeeld dat de aantrekkingskracht van de haven toont. Wij proberen in deze verkenning duidelijk te maken dat de band tussen Rotterdam en zijn haven hersteld kan worden: een Rotterdammer haven.

Onze verkenningen starten en eindigen bij het imago van de Rotterdamse haven. Ruimtelijk zijn haven en stad in een eeuw steeds verder van elkaar ontvlochten. De relatie is minder vanzelfsprekend geworden. Op de lange termijn is dat voor zowel haven als stad een slechte zaak. Het gevoel van wederzijdse betrokkenheid neemt af. Rotterdammers beschouwen de haven minder als onderdeel van hun collectieve onderbewuste. Daardoor zakt het draagvlak voor haveninvesteringen weg. Misschien nog belangrijker: jongeren hebben de haven niet meer voor ogen als een vanzelfsprekende optie om werk te vinden of een carrière te beginnen.

Imago is natuurlijk een veelkoppig monster. Het imago bij de handel zal een andere zijn dan bij de verladers en dat wijkt weer af van het imago bij de maritieme hoek en dat kan hemelsbreed verschillen met het imago van de haven bij de omwonenden, enzovoort.

De betooglijn in deze rapportage laat zich het beste in een schema weergeven. Imago verbetering is de rode draad in ons betoog. We proberen daar middels ruimtelijke middelen inhoud aan te geven maar zijn ons er tegelijkertijd van bewust dat dit slechts een deel is van de middelen die zouden moeten worden ingezet.

De drieslag waarin ruimtelijke kwaliteit kan worden opgedeeld; gebruikswaarde, toekomstwaarde en culturele waarde, worden ontleed in thema’s die ook kunnen worden opgevat als knoppen waaraan het Havenbedrijf Rotterdam kan draaien wanneer zij beleid ontwikkelt. Het zijn driemaal twee gelieerde begrippen die ook telkens een hoofdstuk van het rapport beslaan. Openbaarheid is gekoppeld aan veiligheid. Duurzaamheid aan intensief ruimtegebruik en Attractiviteit aan de nieuwe voorzieningen. Op de onderste regel staan de drie deelopdrachten.

Werkverband: H+N+S Landschapsarchitecten
i.s.m. Enno Zuidema Stedebouw
Jaar: ontwerp 2006