Colle Zuidwijk

Colle Zuidwijk

COLLE Zuidwijk voorziet in een strategie die uitgaat van de aanwezige wijkcultuur en andere spelende processen. Activiteiten van bewoners, oneigenlijke gebruiksvormen van woonruimtes als uitventplaatsen en diverse nieuwe combinaties van programma’s worden ingezet als ontwerpmiddelen.

De ruimtelijke context die gedirigeerd wordt door een sterke scheiding van functies drukt een stempel op de gebruiksvormen van de buitenruimte. Het kleinst mogelijke schaalniveau waarop deze wijk te bezien is, de beleving van de gebruiker, wordt aangesproken als middel om gebruik te stimuleren. Dit heeft een zowel ruimtelijke als sociale impact. Er worden kaders geschapen die nieuwe gebruiksvormen mogelijk maken, bijvoorbeeld de omvorming van woonruimte tot kapsalon. Dit zorgt voor nieuwe voorzieningen voor omwonenden en hieruit voortvloeiend een reisdoel, en de mogelijkheid voor de eigenaar zich in zijn levensonderhoud te voorzien.

Het tijdsaspect speelt een belangrijke rol in alle voorstellen. Het omvormen van één van de twee grotere wijkparken, die momenteel amper gebruikt worden, tot volkstuinenpark zorgt voor het flexibeler gebruik van deze buitenruimte. De verplaatsing van randactiviteiten naar binnen de wijk transformeert Zuidwijk van woongebied omzoomd door activiteiten, naar stadsdeel met een levendig hart gevormd door dezelfde activiteiten. Sportverenigingen gebruiken het sportpark in de avonduren terwijl deze overdag door buurtbewoners gebruikt kunnen worden. Op deze manier wordt ingespeeld op het gevoel van onveiligheid wat vooral ontstaat door het gebrek aan gebruikswaarde van de buitenruimte.

Diversiteit in woonomgevingen moet in de herstructurering van naoorlogse stadsdelen niet tot stand komen door thematisering maar door het effectief aansturen op nieuwe gebruiksvormen, voor bewoners herkenbaar, bruikbaar en beleefbaar. Hierbij moet rekening gehouden worden met de veranderende relatie met de leefomgeving, voortkomend uit andere behoeftes en nieuwe leefstijlen.

Afstudeerproject Internationale Hogeschool Larenstein
Tim de Weerd & Joost Verlaan
Jaar: 2003