Schetsen Waterrijk

Schetsen Waterrijk


Het in 2008 opgestelde masterplan Park Lingezegen vormde de start van de doorontwerpen. Voor elk deelgebied ging een landschapsarchitect aan de slag. Een modellenstudie vormt de neerslag van het ontwerponderzoek in deelgebied het Waterrijk. De voorliggende resultaten zijn mede input geweest van een in 2009-2010 uitgevoerde Milieu Effect Rapportage. Voor verschillende onderwerpen zijn binnen het ontwerpproces meerdere oplossingsrichtingen onderzocht. Dit geldt onder andere voor de wijze van natuurontwikkeling.
Het eerste model vraagt het meeste grondverzet. Hele kavels worden afgegraven of opgehoogd om tot het gewenste natuurbeeld te komen. Voor zowel het open water als het rietland is flink wat graafwerk vereist. De tweede strategie gaat uit van zo min mogelijk grondverzet, vervoer per as is hier niet nodig. Bestaande sloten en greppels worden met een giek uitgegraven en verbreed waarna de grond met een shovel over de naastliggende kavels wordt verspreid. Resultaat voor het hele Waterrijk is een fijnmazig stelsel van brede watergangen geflankeerd door moerasoevers en bos- en graslanden. In het derde model worden ringdammen rondom Waterrijk-oost en -west opgeworpen, waarna het waterpeil wordt opgezet. Deze nieuwe polders worden in enkele compartimenten verdeeld waar het waterpeil middels stuwen en Amerikaanse molentjes wordt geregeld. Afhankelijk van het waterpeil ontstaan verschillende typen bos, rietmoeras en open water.

Werkverband: veenenbosenbosch landschapsarchitecten
Jaar: 2009 (-2013)